Τύπος:
Τοποθεσία:
Κατάσταση:
Υπνοδωμάτια:
Τιμή:
EMail:
Password:
  Ξεχάσατε το Password ?
  Εγγραφή Νέου Χρήστη

Λεωφόρος Ποσειδώνος 3 & Οδός Άλφα
ΤΚ 16777, Ελληνικό Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8910060
Fax.: +30 210 8910061

Έξοδα Αγοράς

 

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα επιβαρύνεται με διάφορες αμοιβές, οι οποίες συνήθως αυξάνουν την τιμή μεταξύ 10 και 15 τοις εκατό. Οι περισσότερες αμοιβές βασίζονται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, η οποία είναι συνήθως χαμηλότερη από την πραγματική τιμή που καταβάλλεται και συνήθως εξαρτάται από την τοποθεσία του ακινήτου – τα ακίνητα σε παραθεριστικές περιοχές ή νησιά τείνουν να έχουν υψηλότερη αντικειμενική αξία από εκείνα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η αντικειμενική αξία υπολογίζεται από την τοπική εφορία, με βάση τους κρατικούς πίνακες που χρησιμοποιούν κριτήρια όπως η θέση, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου.
Οι αμοιβές που πρέπει να καταβληθούν κατά την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω:

  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (μόνον για τις νέες κατασκευές)
  • Φόρος μεταβίβασης ή αγοράς
  • Αμοιβή υπηρεσίας κτηματολογίου
  • Αμοιβή συμβολαιογράφου
  • Αμοιβή δικηγόρου
  • Δημοτικός ή κοινοτικός φόρος
  • Αμοιβή μεσίτη
  • Αμοιβές ΔΕΚΟ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ αγοράς ακινήτου)
Σύμφωνα με το νόμο 3427/2005, τα ακίνητα των οποίων οι άδειες οικοδομής εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, επιβαρύνονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 24%. Σημειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. έχει για τη παραπάνω κατηγορία ακινήτων αντικαταστήσει το Φόρο Αγοράς ή Μεταβίβασης που ο αγοραστής όφειλε να πληρώσει για κατοικίες με άδεια έκδοσης προ της 01/01/06.

Φόρος αγοράς
Η κυριότερη επιβάρυνση είναι ο φόρος αγοράς (ή μεταβίβασης), ο οποίος βασίζεται στην αντικιμενική αξία του ακινήτου. Ο φόρος αγοράς καταβάλλεται από τον αγοραστή σε ποσοστό 7% επί των πρώτων 15.000€ και 9% επί του υπολοίπου της αξίας, εκτός εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από δημόσια πυροσβεστική υπηρεσία (σε αυτές τις περιοχές συγκαταλέγονται και εκείνες που είναι περισσότερο δημοφιλείς μεταξύ των αλλοδαπών αγοραστών). Στην περίπτωση αυτή, τα ποσοστά αυξάνονται στο 9% επί των πρώτων 15.000€ και στο 11% επί του υπολοίπου.
Ο φόρος αγοράς πρέπει να καταβληθεί πριν υπογραφεί το τελικό συμβόλαιο αγοράς και ο συμβολαιογράφος ζητά την απόδειξη της πληρωμής, προκειμένου να εγκρίνει την πώληση.

Αμοιβή υπηρεσίας κτηματολογίου /υποθηκοφυλακείου
Η αμοιβή της υπηρεσίας κτηματολογίου / υποθηκοφυλακείου είναι από 0,3% έως 0,5% της αντικειμενικής αξίας, πλέον ενός μικρού ποσού για χαρτόσημα και πιστοποιητικά.

Αμοιβή συμβολαιογράφου
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει το τελικό συμβόλαιο αγοράς και ολοκληρώνει την πώληση είναι συνήθως μεταξύ 1% και 2% επί της αξίας του ακινήτου. Σημειώνεται ότι ως αξία του ακινήτου για τον υπολογισμό της αμοιβής του συμβολαιογράφου λαμβάνεται η μεγαλύτερη ανάμεσα στην αντικειμενική αξία του ακινήτου και στην αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Στις αμοιβές επίσης συγκαταλέγονται μικρές χρεώσεις για κάθε φύλλο και έγγραφο που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο.

Αμοιβή δικηγόρου
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτική η ανάθεση σε δικηγόρο πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων, των οποίων η αξία ανέρχεται σε 29.347€ και άνω για ακίνητα της Αθήνας και του Πειραιά και 11.738¤ και άνω για ακίνητα όλων των άλλων περιοχών της Ελλάδος. Η αμοιβή των δικηγόρων ανέρχεται στο 1% για τα πρώτα 44.020€ της αξίας του ακινήτου και μειώνεται σταδιακά έως και 0,01% όσο η αξία του ακινήτου αυξάνεται. Σημειώνεται ότι ως αξία του ακινήτου για τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου λαμβάνεται η μεγαλύτερη ανάμεσα στην αντικειμενική αξία του ακινήτου και στην αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Δημοτικός ή κοινοτικός φόρος
Στον τοπικό Δήμο καταβάλλεται δημοτικός φόρος της τάξης του 3% επί του φόρου μεταβίβασης του ακινήτου, για την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η συντήρηση του δρόμου.

Αμοιβή μεσίτη
Οι αμοιβές των μεσιτών κυμαίνονται μεταξύ 2% και 5% της τιμής αγοράς. Στην Ελλάδα, η μεσιτική αμοιβή βαρύνει τόσο το πωλητή, όσο και τον αγοραστή του ακινήτου, σε αντίθεση με αρκετές χώρες, όπου η μεσιτική αμοιβή είναι μεν υψηλή (κατά μέσο όρο 5%), αλλά βαρύνει μόνο το πωλητή του ακινήτου.

Αμοιβές ΔΕΚΟ
Όταν αγοράζετε ένα νέο ακίνητο, πρέπει συνήθως να πληρώσετε για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού, καθώς και για την εγκατάσταση μετρητών. Θα πρέπει να καταστεί σαφές γραπτώς εάν το κόστος σύνδεσης περιλαμβάνεται στις παροχές ή εάν αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση.